PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47
Laboratorium
Dokumentacja
Konsulting

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UEDOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013


DZIAŁANIE 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 PBiEŚ SEPO Sp. z o.o.

uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla projektu pt.


 

„Wdrożenie nowej technologii oznaczania subfrakcji pyłów emitowanych ze źródeł punktowych”

Całkowity koszt netto realizacji projektu:  804.616,00 zł

Wydatki kwalifikowalne:  804.616,00 zł

Kwota premii technologicznej:  482.769,60 zł


Okres realizacji: 29.04.2011 - 15.12.2011
Projekt polega na wdrożeniu nabytej nowej technologii (nowej metodyki oznaczania emisji pyłu i jego subfrakcji

ze źródeł punktowych, opracowanej przez Politechnikę Śląską – Wydział Chemii, katedra Inżynierii Chemicznej

i Procesowej) i rozpoczęciu świadczenia nowych usług powstających w wyniku zastosowania tej technologii

(usługi badania pyłów PM10, PM2,5).


Innowacyjna metodyka polega na rozwiązaniach technicznych pozwalających na pomiar pyłu całkowitego i jego

subtrakcji w warunkach terenowych z następczą analizą.

W związku z koniecznością prowadzenia pomiarów terenowych i charakterystyką źródeł emisji proponowana

procedura badawcza w części pomiarowej obejmuje wykorzystanie Mobilnej Jednostki Pomiarowej, która

stanowi specjalistyczny pojazd z trwale zamontowanymi urządzeniami pomiarowymi.


Głównym celem inwestycji technologicznej jest rozwój spółki poprzez zwiększenie jej innowacyjności jako

działania przyczyniającego się do wzmocnienia pozycji i rozszerzenia  oferty o nowe usługi badawcze

pozwalające na uzyskanie wyniku o najwyższym stopniu dokładności pomiaru i analiz pyłów frakcyjnych.

Uzyskanie wsparcia na przedmiotową inwestycję pozwoli na:

  • wzmocnienie pozycji spółki,
  • zaoferowanie nowych technologii oraz uzyskanie przez odbiorcę usługi produktu wymaganego nowymi przepisami,
  • ochronę środowiska (powietrza atmosferycznego) poprzez możliwość wykrycia zagrożeń i podjęcia środków zaradczych.

 

Innowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1